Účetnictví

 • volitelná účtová osnova, definovatelné účty
 • rozlišení účetních zápisů pomocí účetních objektů
 • možnost zvolení vlastního účetního období (rozdílné od kalendářního roku) a jeho další členění na období
 • členění dat po střediscích, zakázkách, obchodních případech
 • velmi propracované účetní předkontace (propojovací kódy), které po nastavení dovolují maximální automatizaci zaúčtování
 • pevná vazba mezi prvotními doklady a jejich zaúčtováním nedovoluje vznik rozdílů a nepořádku
 • opakovatelná roční uzávěrka, volitelně možné průběžné uzavírání účetních období
 • přepočty kurzů na konci roku (závazky, pohledávky, bankovní účty a pokladny, předplatby)
 • doklady pro daňové účely - DPH, Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení, jejich tisky s možností exportu do formátu pro aplikaci EPO
 • doklady pro celní úřad - intrastat
 • doklady pro účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow)
 • státní výkazy s možností exportu do formátu pro aplikaci EPO
 • propojení do modulů AP, AR, AS, IC, MA, PA, PS