Speciální aplikace

Aplikace mají základní jádro společné se systémem WIS, ale mají speciálně upravenou datovou základnu a vytvořené funkce podle požadavků.

Evidence hrobových míst

  • Evidence hřbitovů, hrobových míst, nájemců a pohřbených
  • Evidence nájemních a jiných smluv
  • Fakturace nájmů, prací apod.

 Leasing

  • Evidence leasingových smluv vydaných i přijatých
  • Generování splátkových kalendářů
  • Sledování splácení jistin a úroků
  • Přehledy přístupné přes webový prohlížeč

Fakturace vodného a stočného

  • vystavování faktur s výpočtem vodného a stočného podle parametrů 
  • možnost evidence skutečné spotřeby i paušální spotřeba
  • generování příkazu k inkasu