Nové vlastnosti WIS ve verzi 2.13.

 • spuštěno EET

 

Nové vlastnosti WIS ve verzi 2.13.007

 • Účetnictví -> sestavy
  • Výkazy - opravena chyba. Nastala v případě, že ve filtru bylo zadáno „Období do“ > 12
 • Účetnictví -> Státní výkazy (doklady i sestavy)
  • byla vypnutá editace "období od" kvůli způsobu výpočtu: Výpočty jsou udělané tak, že počítají stav k 1.1. + stav za zadané období. Kdyby bylo zadané období od 2 do 2, nezapočítal by se stav za leden vůbec.
  • Úprava v dokladu - editace "období od" se přepíná podle typu dokladu – v rozvaze je needitovatelná, ve výkazu zisků a ztrát je editovatelný
  • Úprava v sestavě – „Období od“ je editovatelné, ale pokud si někdo zadá období od >1 a vybere rozvahu, program si automaticky nastaví období od = 1, aby se správně spočítaly stavy na účtech (v popisech filtru zůstane to, co zadal ve filtru)

 

Nové vlastnosti WIS ve verzi 2.13.008

 • Exporty/Importy
  • možnost ručního poslání dosud neodeslaného záznamu z Komunikace EET

 

Nové vlastnosti WIS ve verzi 2.13.009

 • podpora tisku EET informací přímo na hotovostně uhrazené odběratelské faktuře
 • Účetnitcví
  • upraven export do EPO2 rozvahy a výkazu zisků k dani z příjmu právnických osob na verzi DPPDP8_02.01.02

 

Nové vlastnosti WIS ve verzi 2.13.010

 • Účetnictví
  • opravou účetních výkazů ve verzi 2.13.007 zanesena chyba - nešly načíst detaily pro nový státní výkaz, opraveno

Nové vlastnosti WIS ve verzi 2.13.011

 • Odběratelé a fakturace
  • nešel uložit AR dobropis, nenaplnil se předmět plnění podle faktury
 • Exporty/Importy -> EET komunikace
  • opravena chybu filtru „Zpracovány v EET/Nezpracovány v EET“
 • Odběratelé a fakturace / Dodavatelé a fakturace
  • generování faktur podle šablon - v šabloně chyběl předmět plnění, takže se musí doplnit programově, v „Dodavatelích a fakturaci“ se vybere automaticky "-", v „Odběratelích a fakturaci“ se bere podle položky
 • Sklad -> sestavy
  • Stáří položek - doplnění vysvětlivky k datumům do záhlaví reportu
 • Sklad -> Rozpočítání nákladů
  • oprava chyby - program rozpočítal náklady i na zrušené doklady

Nové vlastnosti WIS ve verzi 2.13.012

 • Sklad -> sestavy - Skladový stav k datu
  • špatně fungoval filtr na množství
  • v reportu chyběla grupa podle popisu položky (pro položky se změněným popisem a nulovým množstvím to vypadalo, jako že nefunguje filtr, ale bylo to způsobeno jen rozdílným popisem)
  • sestava "podle položek" upravena podkladová data
 • Sklad -> sestava Stáří položek
  • přidán filtr na minimální datum posledního výdeje (tj, aby šly odfiltrovat jen položky za které neměly výdej od zadaného datumu)
 • Dodavatelé a fakturace -> Dodavatelská faktura
  • po editaci částky zaúčtované faktury se neaktualizuje částka účetní měny - pak i u faktur v účetní měně dojde při platbě ke kurzovému rozdílu - upraveno pro faktury v účetní měně - částka se aktualizuje vždy
 • Dodavatelé a fakturace ->  sestavy - Registr dokladů
  • nový report "Registr dokladů - košilky dokladů" pro hromadný tisk košilek dokladů, košilky jsou stejné jako při tisku přímo z dodavatelské fakury
  • vypnut filtr a zobrazení zjednodušených daňových dokladů (ty jsou už jen v modulu "Platební styk" v pokladních dokladech)
 • Majetek -> zařazení nákladů do knihy majetku
  • do seznamu zařazených nákladů na detailu zařazení přidán datum zařazení
 • Číselníky
  • možnost obnovení smazaného záznamu z historie
   • týká se položek, partnerů-všechny 3 karty, dodací adresy a bankovní účty partnerů, účetní objekty, kódy DPH, platební podmínky, dodací podmínky, způsob dopravy, odpisové skupiny k majetku, pracovníci ve výrobě, parametry MLM sítě, nastavení EPO
   • nelze obnovit:
 • kurzový lístek (ten se ani nedá v historii editovat)
 • účtový rozvrh (tam se hlídá, jestli na něj není zaúčtováno nebo není použit v propojovacích kódech. Je-li někde použit, nejde zrušit, musí se mu jen ukončit platnost. Není-li použit zruší se i s celou historií fyzicky)
  • oprava chyby - účtová osnova (syntetika účtů) - při vkládání nového záznamu přes kopii program kontroval kopírovaný účet v účetním deníku a nedovolil vožit nový účet, pokud už na starý bylo účtováno
 • Platební styk -> příkaz k úhradě
  • do seznamu v detailu přidány další informace - účet, kód banky, IBAN, BIC (aby se dala data zkontrolovat na první pohled)
 • Platební styk -> Přehled kreditů a debetů
  • rozšířeno pole s dodavatelským číslem pro daňové debety
  • dodavatelské číslo přidáno i do tisků daňových debetů
 • Platební styk -> ZDD přijatý - doplněno tlačítko "Změnit doklad" s možností změn textů v uložených ZDD (krátká poznámka v detailu se ale nezapisuje už do účetního deníku - problém dohledat, který je to řádek, takže se ani netiskne. Takže je potřeba zeditovat text v poznámce detailu i do účetního deníku)
 • Nákup -> sestavy - Doporučeno k objednání
  • přímo v programu přidán filtr na položky, které mají na kartě objednací úroveň > 0
  • stávající název reportu upraven: původně "Doporučeno k objednání" nově "Doporučeno k objednání - podle dodavatele"
  • nový report "Doporučeno k objednání - podle položky" - v podstatě je to sestava podle stavu skladu
 • Nákup -> sestavy - registr dodávek
  • u vrácených dodávek nebyla záporná částka - opraveny všechny reporty kromě "podle položek" (ten už byl v pořádku)
 • Prodej -> sestavy - registr DL
  • u vrácených DL nebyla záporná částka - opraveny všechny reporty kromě "podle položek" (ten už byl v pořádku)
 • Účetnictví -> přiznání DPH (doklad)
  • pole "Finančnímu úřadu" vypuštěno, není už potřeba, informace se berou z číselníku nastavení pro EPO