Novinky WIS ve verzi 2.14

Od verze 2.14.001

Dodavatelé a fakturace

 •          Šablona - přidán předmět plnění na detail. Při generování faktur podle šablon se doplní podle šablony
 •          Sestavy - do filtru přidán variabilní symbol
 •          Sestava závazky k datu - přidána možnost odfiltrovat závazky podle splatnosti (všechny, ve splatnosti nebo po splatnosti)

Odběratelé a fakturace - variabilní symboly

 •          Variabilní symbol (VS) => obecně platí: při uložení dokladu se vždy VS kontroluje a pokud je prázdný, automaticky se doplní VS stejný jako číslo dokladu
 •          FA, DOB, ZFA, šablona - nové pole pro variabilní symbol editovatelný při editaci faktury
 •          ZFA - přímo vložená zálohová faktura - automaticky se doplní VS stejný jako číslo zálohové faktury
 •          ZFA - ze zakázky - pokud je VS prázdný a zakázka je z  webu, převede se VS ze zakázky
 •          FA - přímo vložená faktura - automaticky se doplní VS stejný jako číslo faktury
 •          FA - ze zakázky, dodacího listu - do VS se převede VS ze zakázky jen, pokud není ještě zadán a zakázka je placena typem platby "Karta", jinak se automaticky při uložení FA  doplní VS stejný jako číslo faktury
 •          FA - ze šablony - při vytváření faktury podle šablon se VS předplní podle VS na šabloně. VS na šabloně nemusí být vyplněn, pak se do prázdného VS na faktuře při uložení zapíše číslo faktury
 •          FA - podle výdejky - automaticky se doplní VS stejný jako číslo faktury (pokud je prázdný)
 •          DOB - automaticky se doplní VS stejný jako číslo dobropisu (pokud je prázdný)

Odběratelé a fakturace

 •          Šablona - přidán předmět plnění na detaily. Při generování faktur podle šablon se doplní podle šablony
 •          Sestava Analýza prodeje - přidán filtr - skladovatelná/neskladovatelná položka
 •          Sestavy - Registr dokladů (detailní i sumární) - přidán přepínač pro odfiltrování zjednodušených daňových dokladů vydaných
 •          Sestavy - do filtru přidán variabilní symbol
 •          Sestava pohledávky k datu - přidána možnost odfiltrovat pohledávky podle splatnosti (všechny, ve splatnosti nebo po splatnosti)

 Majetek

 •          Karta majetku - přidána možnost vyřazení DKP
 •          Sestavy - přidán přepínač na Vše/Majetek/DKP, pro DKP doplněn datum vyřazení DKP
 •          Odpisové metody - opravena chyba - nešla přidat nová odpisová metoda

Řízení vztahů s partnery

 •          Nová evidence souhlasů partnerů (např. pro potřeby GDPR)

Číselníky k zákazníkům

 •          Dodací adresy

o   přidána nová pole na telefon a e-mail

o   přidáno tlačítko pro možnost kopírovat adresy (fakturační, provozovny, dodací, včetně defaultního mailu a telefonu) z již existujících dat (i jiného partnera)

 •          Kontaktní osoby - pro defaultní kontaktní osobu přidána možnost dodatečného vložení nových defaultních spojení (zatím šlo jen při uložení nové kontaktní osoby)

Účetnictví

 •          Sestava Pohyby na účtu - opravena chyba "!" filtrů (nefungovaly vůbec) a program hlásil chybu při zadaném filtru na středisko

Prodej

 •          Zakázka + šablona - přidáno nové pole pro variabilní symbol. Při vytváření zakázky podle šablon se předplní podle VS na šabloně. VS na šabloně nemusí být vyplněn. Při kopii zakázky (z faktury, zakázky nebo nabídky) se VS nekopíruje. Pokud je VS na zakázce prázdný, zapíše se do něj (při uložení zakázky) číslo zakázky.

Systém

 •          Karta uživatele

o   Zakázaná editace role na kartě uživatele pro přihlášeného uživatele, který nemá povolenu editaci přístupů na role

o   Pro vkládání nového uživatele se nabízí role "NONE" (toto neplatí pro přihlášeného administrátora WIS)

o   Přidáno nové pole Externí číslo pracovníka pro zápis čísla pracovníka z docházkového (příp. mzdového) programu. Slouží pro možnosti zobrazení dat z docházky pro uživatele WIS

 •          Seznamy - možnost exportu dat do XLS a CSV (pravým tlačítkem kliknout vseznamu do prázdného řádku nebo za poslední sloupec a zobrazí se menu pro práci se seznamem). POZOR do formátu XLS lze vyexportovat maximálně 65 530 řádků!

Platební styk

 •          Ve filtrech při zpracování banky přidáno pole Variabilní symbol, platby z BV se teď párují už jen přes variabilní symbol (typy 1,2,4,5)
 •          Opravená chyba – v hromadném převodu kreditů na daňový doklad, když nebyl vybrán kód DPH,  stisk tlačítka "Rozpočítat DPH" vyvolalo chybu
 •          Možnost importu BV ze zásilkovny
 •          Možnost importu BV z platební brány ČSOB (nevytváří záložní kopie zpracovaného souboru)

Doprava

 •          Linky - přidáno pořadí pro třídění linek. Třídění se používá na seznamu v číselníku a lze ho použit i v sestavách

 

Od verze 2.14.002

 •          Zavedení defaultních mailových adres k defaultní kontaktní osobě pro možnost odeslání vystavených dokladů mailem.
 •          Vystavené doklady - možnost hromadného odeslání dokladů v PDF

Řízení výroby

 •          Operace - přidán nový typ operace - rozlišuje, zda na ní pracuje jednotlivec nebo skupina pracovníků. Pro operaci typu skupinová (pracuje na ní skupina pracovníků) se při zadávání práce pracovníky pomocí čtení čarových kódů dá zadat víc pracovníků, kteří na operaci pracují. Vznikne tak víc ÚL, jeden hlavní pro pracovníka, který práci zadává, a ostatní podřízené pro pracovníky s ním ve skupině.
 •          Pracovník - přidán typ mzdy - úkolová (s tou WIS pracoval dosud) nebo hodinová (nový typ, který se dá použít pro práci na ÚL, pokud daný pracovník není placen za kus ale za hodinu). Pokud se zadává práce přes terminál pomocí čarových kódů, pro hodinovou mzdu se zadává častj. hodiny+minuty
 •          Tarify - přidány nové tarify pro pracovníka - pro hodinovou mzdu a pro vícepráce. Slouží pro zpřesnění nákladů na výrobu. Používá se na plnění ÚL a při odvodu (náklady na technologii)
 •          Úkolový lístek

o   při výběru stroje a pracovníka se filtrovaly stroje i pracovníci podle kategorie zadané v technologii přímo na VP. Pro nový ÚL přidána možnost změnit kategorie, přidán výběr kategorie i na ÚL a podle vybrané kategorie se pak teprve vybírá stroj a pracovník (i jiný než je v kategorii na dané operaci ve VP).Kategorie nemusí být v úkolovém lístku zadané.

o   opravena chyba - přidaná kontrola pro uzavření ÚL, která kontroluje, zda jsou všechna plnění ukončena

o   zapracován nový typ mzdy - hodinová (podle pracovníka)

o   povoleno nulové množství pro hodinovou mzdu

 •          Všude, kde se pracuje se strojem i pracovníkem (výrobní rozpisy, technologie VP i odvodů, plnění ÚL) – prohozeno pořadí polí, první je pracovník, stroj až druhý

Platební styk

 •          pro Českou spořitelnu - úprava driverů pro export PUH a příkazu k inkasu - formát ABO – přidány informace odkaz, kód zákazníka a firma

 

Od verze 2.14.003

Sklad a Řízení výroby

 •          Opravena chyba - vrácení materiálu z výroby - pokud se používají šarže, formulář pro rozepsání přijímaných šarží nabízel všechny šarže dané položky (dokonce šla vložit nová šarže), což je standardní chování pro příjem na sklad. V tomto případě je to ale chyba, důsledkem bylo, že pokud se takto špatně vrátil materiál, k danému VP nešel potvrdit odvod (nemuselo to být vždy, záleželo na množství vydaného a vráceného materiálu). Tato chyba neměla vliv na účtování ani na stav skladu.Protože se musí vracet jen to, co bylo do výroby vydáno, byly doplněny výběry šarží jen z šarží vydaných pro daný VP a také kontroly, které nedovolí nesprávnou příjemku uložit.

Řízení výroby

 •          Nové číselníky k údržbě strojů:
  •    stavy údržby
  •      typy údržby (poruch) - včetně tisků s čarovými kódy
 •          Deník údržby stroje
  •           Dosud šel spustit jen z číselníku strojů a byl vázán na daný stroj. Byla přidána možnost spustit ho přímo z menu číselníku k výrobě bez přednastaveného stroje.
  •            Přidána pole:
   •           datum vložení
   •      krátký odkaz
   •            typ údržby (vazba na nový číselník) - typ údržby je vázán na kategorii stroje, ale při výběru typu údržby do deníku údržby se jen přednastaví kategorie stroje (podle stroje, pro který se deník údržby zapisuje) a je možné ho uživatelsky změnit
   •           stav údržby (vazba na nový číselník)
 •          Rozšíření formuláře pro zadání práce pomocí čarových kódů (typ 1 a 2)
  •            pro typ operace "hromadná" formulář umožní zadat při ukončování práce seznam spolupracujících dělníků
  •            při vytváření úkolového lístku si eviduje typ mzdy (úkolový nebo hodinový) podle pracovníka. Pokud je v technologii pro pracovníka zadán jen přípravný čas a čas pracovníka je nulový, formulář uloží úkolový lístek s typem mzdy "hodinový" nezávisle na typu mzdy pracovníka a:
   •            zadaný čas zapíše do hodinového času pracovníka
   •            pokud má stroj v rozpisu VP některý čas nenulový, zapíše zadaný čas do hodinového času stroje
   •            pokud má stroj v rozpisu VP oba časy nulové, zapíše stroji časy nulové
  •      podle typu mzdy ukončované práce na úkolovém lístku vyžaduje:
   •            pro "úkolovou" mzdu zadání vyrobené množství kvalitního, nekvalitního a zmetků (stejné chování jako se dosud)
   •      pro "hodinovou" mzdu zadání času (hodiny + minuty)
  •    Přidáno tlačítko "Údržba", po jeho stisknutí se zobrazí formulář, do kterého se sejme čarový kód pracovníka, stroje a typu údržby (bez vazby na kategorii stroje)
   •          Tlačítkem "Uložit" se zadaný typ údržby zapíše do deníku údržby k zadanému stroji se sejmutým typem údržby, pracovník se dá do odkazu
   •          Tlačítko "Zrušit změny" formulář vyprázdní
   •          Tlačítko "Konec" ukončí formulář bez uložení dat
   •           Pokud už ve formuláři pro zadání práce pomocí čarových kódů byly zadány čarové kódy pracovníka, stroje (operace do odkazu), přenesou se tyto data do formuláře údržby a nejdou zde již měnit.
 •          Úkolové lístky - přidaná agenda na podřízené a nadřízené ÚL (vznikají při skupinových operacích)
 •          Nová sestava - Deník údržby strojů

 

Od verze 2.14.004

Řízení výroby

 •          Nový formulář „Výpis práce“:

o   Pracovník sejme čarový kód

o   pomocí tlačítek nastaví datumyod - do (tlačítko pro aktuální měsíc, pro minulý měsíc, pro vybraný den)

o   vybere typ zobrazení dat tlačítky "Souhrn" nebo "Detail"

o   v seznamu se zobrazí výpis práce podle zadaných parametrů

Multilevel marketing (Dodavatelé a fakturace)

 •          Při generování provizních faktur se do variabilního symbolu zapisoval kód partnera+rok+měsíc zleva doplněný nulami. Ale pokud je kód partnera delší než 6 znaků, vznikl VS delší než 10 znaků. Proto se VS automaticky ořeže - vezme zprava 10 znaků (takže číslo partnera v něm nemusí být celé). Dodavatelské číslo dokladu zůstává celé

Platební styk

 •          Nový bankovní driver pro import plateb z GLS - formát XLS

 

Od verze 2.14.005

Dodavatelé a fakturace

 •          Faktura, dobropis, zálohová faktura - do filtru přidán filtr na IČO a DIČ

Odběratelé a fakturace

 •          Faktura
  •           do filtru přidána možnost:
   •           vybrat faktury jen pro partnery, kteří mají zadáno spojení typu "E" (e-mail) a s popisem pro fakturaci (FA e-mail)
   •           nebo vybrat faktury jen pro partnery, kteří nemají zadáno spojení typu "E" (e-mail) a s popisem pro fakturaci (FA e-mail)
  •      tisk - v přehledu použitých záloh se mohla objevit chybná použitá částka, místo částky použité na danou fakturu se zobrazovala celková použitá částka (včetně schválení a vrácení)
  •            nové tlačítko (funkce) - kopie faktury podle jiné faktury

Řízení výroby

 •          Úkolový lístek - přidán filtr na typ mzdy (kusová/hodinová) a na hromadné operace, do seznamu přidáno číslo hlavního UL (samostatné ÚL k sobě nemají podřízené ÚL a jejich číslo = číslo hlavního ÚL)
 •          Plnění úkolového lístku - upraven filtr na odvedené/neodvedené, tak aby zohlednil typ mzdy

Platební styk

 •          Použití debetu a Použití kreditu - přidán filtr na číslo faktury, která byla debetem nebo kreditem uhrazena
 •          Zjednodušený daňový doklad přijatý ivydaný - přidán filtr na IČO a DIČ

Prodej

 •          Zakázka - hlavička dokladu - do rámečku s částkami – „Částka zakázky“ a „Odesláno“ přidána částka zakázky „bez DPH“.

Důvod: částka „Odesláno“ je bez DPH a částka zakázky je s DPH, nejde na první pohled podle částek poznat, zda je zakázka odeslaná kompletně. Proto jsme přidali ještě částku zakázky bez DPH

Systém

 •          Pro hromadné odesílání dokladů mailem upraven program - WISConsole.exe (zatím řešil jen kontrolu pokladních přijatých dokladů a případně jejich znovuodeslání do EET). Nyní má přidánu novou funkčnost - odesílání e-mailů z fronty komunikačních požadavků v systému WIS (mailů apod.)

 

Od verze 2.14.006

Řízení výroby

 •          Deník údržby stroje - doplněna evidence historie editací
  •          je zakázána vlastní editace
  •           přidáno nové tlačítko "Editace", které otevře okno pro zadání dat. Tato nová data program poskládá do poznámky ve specifickém tvaru
  •           pro nový záznam přidáno předplnění odkazu ve tvaru Datum + čas + login a jméno přihlášeného uživatele
 •          Změna formuláře pro zadání práce pomocí čarových kódů (typ 1 a 2)
  •          tlačítko „Informace“, které vypisuje informace o práci zadaného pracovníka, má změněný název na "Info-práce"
  •          přidáno nové tlačítko "Info-údržba", které spustí nový formulář s informacemi o údržbě stroje, v něm je:
   •           Pole pro sejmutí čarového kódu stroje
   •           Pro vybraný stroj zobrazí v seznamu všechny nevyřešené záznamy z deníku údržby stroje (tj. ty záznamy, které mají prázdný datum vyřešení)
   •      Tlačítko "Detail" zobrazí celý popis (poznámku) vybraného záznamu údržby stroje
 •          Úkolový lístek- uzavření UL, včetně hromadného uzavření - s hlavním UL se automaticky uzavřou i všechny jeho podřízené, které byly zadány jako hromadná operace
 •          Postup odvodu technologií
  •           jako první se při odvodu dobrých kusů zahrnou vždy všechny časové UL, potvrzené, které ještě v odvodu nejsou
  •           pro poslední odvod nebo pro tlačítko "Výběr dat-vše" se UL vyberou následovně: všechny UL se zmetky, pak všechny UL s neshodami a nakonec všechny neodvedené dobré kusy

Systém

 •          Všechny doklady - opravena chyba - když se změnila historie IČO, nefungovalo správně zobrazení IČO na formulářích v záložce „Doklad“ v případě, že se do seznamu vytáhly doklady s původním IČO a novým IČOhned za sebou.

 

Od verze 2.14.007

Číselníky k účetnictví

 •           Nový jednodušší způsob otevírání běžného účetního období (zapracováno zpětně  i do verze 13), z menu se spustí formulář, který už má nové období přednastaveno a stačí kliknout jen na tlačítko "OK" pro uložení nového běžného období

Odběratelé a fakturace

 •          Zálohová faktura ze zakázky - variabilní symbol = číslo zakázky pro všechny zálohové faktury ze zakázky (dosud to tak bylo jen pro webové zakázky)

Majetek

 •          sestavy Přehled majetku - filtr Aktivní/vyřazený nefungoval správně pro DKP - opraveno

Platební styk

 •          upraven PÚH pro formát SEPA - přidány kontrolní součty
 •          přidána nová funkce - kontrola řádků bankovního výpisu s typem 7 a jejich nové přiřazení podle variabilního symbolu a příkazu k úhradě

 

Od verze 2.14.008

Dodavatelé a fakturace

 •          Sestava "Stáří splatných dokladů "
  •          přidán filtr na typ dokladu
  •           do sestav přidán typ dokladu (F - faktura, D - dobropis, Z - zálohová faktura, J - zjednodušený daňový doklad)
 •          Provizní faktura (z ML) - přímo z formuláře faktur lze posílat provizní faktury hromadně mailem
  •           na filtru je přidán výběr dokladů podle toho, zda mají zadanou adresu FA e-mail nebo ne
  •           ve výběru způsobu tisku lze vybrat "Hromadný tisk dokladů" - jen pro volby "Tisk" nebo "E-mail"
  •           vygenerované provizní faktury v PDF formátu se spolu s e-mailovým spojením "FA e-mail" zařadí do fronty pro odeslání mailů (stejně jako u hromadného tisku odběratelských faktur)
  •          v menu ML je hromadný tisk MLM faktur vypnutý

Odběratelé a fakturace

 •          Automatická fakturace zakázek - přidáno tlačítko, které zobrazí seznam právě vygenerovaných faktur, aby se daly faktury zrovna vytisknout
 •          Faktura (ale platí to pro všechny doklady) - při "tisku" faktur přímo do e-mailu (jednotlivě), spustí formulář s výběrem e-mailových adres zákazníka, program dosud nabízel stále zákazníka z faktury, která byla posílána jako první. Tato chyba je nyní opravena, nabízí se zákazník právě "tisknuté" faktury.

Účetnictví

 •          nový vzor DPH  - 25 5401 MFin 5401- vzor 21

Sklad

 •          možnost tisku štítků skladů
 •          simulace skladového terminálu - speciálníform, který simuluje skladový terminál
  •           zadání čarového kódu uživatele - je to kvůli logování dokladů výdejky do výroby
  •           zadání čarového kódu skladu - podle zadaného uživatele zjistí, má-li přístup na 1 nebo více skladů.
   •      Má-li jen jeden sklad, automaticky ho vybere a není třeba ho zadávat
   •      Má-li více skladů, musí čarový kód skladu sejmout
  •           zadání čarového kódu čísla VP - v seznamu se zobrazí materiál podle VP
  •           zadání čarového kódu položky materiálu - program kontroluje položku v zadaném VP
   •      Pokud položku najde pokračuje se editací šarže (jen pro šaržovatelnou/serializovatelnou) položku a množství
   •      Pokud ji nenajde a uživatel nemá přístup na přidání položky, program ohlásí chybnou položku
   •      Pokud ji nenajde a uživatel má přístup na přidání položky, položku přidá do seznamu a pokračuje se editací šarže (jen pro šaržovatelnou/serializovatelnou) položku a množství
  •          zadání čarového kódu šarže/sériového čísla položky - jen pro serializovatelné položky
  •          zadá množství (v MJ z rozpisu materiálu nebo skladové MJ pro přidávanou položku)
  •          uložení dat pro danou položku se provede tlačítkem "Další položka", potom se může vkládat další položka pro zadaný VP
  •          zrušení vkládaných dat pro danou položku se provede tlačítkem "Zrušit změny položky", program vyprázdní data položky
  •          tlačítkem "Uložit doklad" uloží celé zadávání - program provede následující kroky:
   •      všechny položky, které nejsou na VP, přidá do materiálu VP s množstvím 0,001
   •      pro všechny položky, které už na VP byly, se množství pro VP standardního typu nemění, pro VP jiného typu se množství přičítá
   •      pro všechny zadané položky a množství vytvoří novou žádanku a skladovou výdejku, v logu je uživatel načtený čarovým kódem v tomto formuláři
  •          tlačítko "Zrušit změny dokladu" zruší všechna data zadaná pro VP a uživatele

Řízení výroby

 •          Mobilní skladový terminál - dělník si bere materiál až podle toho, co na výrobek potřebuje - funguje takto:
  •          sejme čarový kód pracovníka ("přihlášení", kvůli logu)
  •           sejme čarový kód VP
  •          sejme čarový kód položky + šarži
  •          zadá množství ve skladové jednotce
  •          sejme čarový kód skladu
 •          Výrobní příkaz - materiálový rozpis - nové tlačítko "Import" ze sklad.terminálu do WIS na VP
  •          program zkontroluje rozpis VP:
   •      pokud položka neexistuje, vloží na VP
   •      pokud existuje jen navýší množství, obdobně vyřeší žádanku a udělá i skladovou výdejku do výroby

Multilevel marketing

 •          volba v menu Multilevel marketing "Tisk provizních faktur" (Hromadný tisk provizních faktur) byla zrušena, provizní faktury se už dají hromadně tisknout přímo v dokladu dodavatelské faktury

Systém

 •          přidán tisk štítků uživatelů WISu
 •          přidána nová funkčnost na spuštění specifické úlohy WISu v automatickém režimu
  •      pro nastavení specifických úloh existují tabulky se seznamem úloh, jejich parametry a případnými logy, které sem běžící automat zapisuje
  •      bude se spouštět z plánovače WIN a parametrem
  •      automat se přihlašuje jako uživatel AUTOMAT, podle kódu najde v tabulce úloh řádek a z něj spustí programový script

 

Od verze 2.14.009

Číselníky

 •          Měrné jednotky k položce - změna řazení dat v gridu, původní řazení bylo jen podle kódu MJ, nové řazení je upraveno tak, aby jako první byla hlavní MJ pro sklad (musí být nový pohled !)

Platební styk

 •          Přidána možnost tisku složenky pro schválené a dosud neuhrazené hotovostní platby

Multilevel marketing

 •          Pokud je aktivní modul ML, ve výběrech e-mailových adres před odesláním mailu partnerovi je přidáno tlačítko "Přidat nadříz.partnera". Po jeho stisknutí přibudou e-mailové adresy nadřízeného partnera do seznamu e-mailových adres a obsluha může poslat e-mail zároveň danému partnerovi a jeho nadřízenému v síti ML.

Dodavatelé a fakturace + Platební styk

 •          zjednodušené daňové doklady a dodavatelské doklady - podle změny zákona o DPH (platnost od 1.10.2019) je upraven výpočet DPH pro metodu "shora", tj. pro výpočet DPH z ceny včetně daně. Nově se koeficient vypočítaný podle sazby daně nezaokrouhluje (dosud se zaokrouhloval na 4 desetinná místa)

 

Od verze 2.14.010

Odběratelé a fakturace

 •          Faktura – přidáno naplnění předmětu plnění v kopii faktury
 •           Od 1.10.2019 začala platit úprava zákona o DPH, ve které mimo jiné se mění:

1)      pro výpočet DPH metodou shora (tj. základní cena je s DPH a z ní se spočítá DPH a základ DPH) se vypočítal koeficient, který se zaokrouhloval na 4 desetinná místa.  Odteď už se koeficient nezaokrouhluje

2)      zaokrouhlovací rozdíl na faktuře se nezapočítával do základu DPH,  odteď se:

o   hotovostně uhrazované faktury mohou zaokrouhlit, zaokrouhlení se nezapočítává do základu DPH

o   bezhotovostně uhrazované faktury, pokud se zaokrouhlí, zaokrouhlovací rozdíl se započítá do základu DPH, v tisku se zobrazuje v poznámce jen základ DPH ze zaokrouhlení.

 •          Od 16.12.2019 - už se zase všechno kolem zaokrouhlovacího rozdílu vrátilo zpět, zaokrouhlení se nezapočítává do základu DPH

 

Od verze 2.14.011

Majetek

 •          Opravena chyba, nešel vytisknout doklad o vyřazení

Partneři

 •          Opravena chyba ve stažení dat z Ares, pro fyzickou osobu nenatáhl celé DIČ, ale ořízl to na 8 znaků

 

Od verze 2.14.012 a 2.14.013

Nákup

 •          Sestava Doporučeno k objednání - vypuštěn filtr na informace, které se v sestavě nepoužívají (informace o dokladu, datu vystavení dokladu a středisku)

Číselníky ceníků

 •          Ceník - pokud byl na položce změněn kód DPH (včetně změny sazby), tlačítka pro přepočet cen počítala pořád podle původní sazby DPH. Chyba je opravena